Архив

Архив за ‘Linux’ категория

Мониторинг на определен стринг в сайт с nagios


1. cd /usr/local/nagios/etc/objects

2. Търсим дефиницията на check_http. В 99% от случаите стои във файла commands.cfg. Дефиницията на check_http трябва да изглежда горе-долу така:

define command {
command_name check_http
command_line $USER1$/check_http -I $HOSTADDRESS$ $ARG1$
}

3. Добавяме нова дефиниция като тази по-долу. (-s) е разликата: и името на command_name

define command {
command_name check_http_content
command_line $USER1$/check_http -I $HOSTADDRESS$ -s $ARG1$
}

4. Дефинираме хоста, който ще е под мониторинг

define host {
use linux-server
host_name host_name_for_monitoring
alias host_name_for_monitoring
address XXX.XXX.XXX.XXX
}

5. Слагаме новият service, който дефинирахме check_http_content. В случая ще правим проверка дали в началната страница е наличен стринга orlio

define service {
use generic-service
host_name host_name_for_monitoring
service_description HTTP-content
check_command check_http_content!orlio
}
6. Проверяваме за грешки в конфига и рестартираме:

# /usr/local/nagios/bin/nagios -v /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg
# /etc/init.d/nagios restart

* Други полезни опции са -e или --expect , може да зададем стрингове разделени със запетайка, има и други опции -r поддържа regular expression и --invert-regex
Това може да бъде полезно, да се следи дали дадена страница, сайт и т.н. не са дефейснати.

* host_name_for_monitoring се замества с hostname-а, на който искаме да правим мониторинг

* XXX.XXX.XXX.XXX - заместваме с IP адреса на hosta, който ще е под мониторинг.

Categories: Linux Tags:

lighttpd разрешаване само на определни ip адреси да имат достъп до сайт

Първо трябва да активираме mod_access, като го разкоментираме във файла:

/etc/lighttpd/modules.conf

В конфига на vhosta описваме IP адресите, които искаме да имат достъп по следният начин:


$HTTP["remoteip"] !~ "192.168.0.10|192.168.0.25|192.168.0.30" {
url.access-deny = ( "" )
}

нагледно целият конфиг на vhosta трябва да изглежда по подобен начин:

$HTTP["host"] =~ "domain.com" {
server.document-root = "/home/domain/vhosts"
server.errorlog = "/var/log/lighttpd/domain.com-error.log"
accesslog.filename = "/var/log/lighttpd/domain.com-access.log"

$HTTP["remoteip"] !~ "192.168.0.10|192.168.0.25|192.168.0.30" {
url.access-deny = ( "" )
}

}

По този начин само описаните IP адреси ще имат достъп до domain.com.

Categories: Linux Tags:

lighttpd и rewrite rules при пуснати permalinks в wordpress

Ако са пуснати permalinks в wordpress, то най-вероятно имаме .htaccess със следното съдържание:


RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^index\.php$ - [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /index.php [L]

За да сработят под lighttpd е необходимо да редактираме файла:

/etc/lighttpd/modules.conf

като първо разрешим модулa:

mod_rewrite

разрешаването на модулите се прави като се разкоментират редовете и след това се рестартира lighttpd
след това в конфугурацията на vhost-a:
горните rewrite rules ще изглеждат по този начи:


$HTTP["host"] =~ "(^|\.)domain\.com$" {
url.rewrite = (
"^/(.*)\.(.+)$" => "$0",
"^/(.+)/?$" => "/index.php/$1"
)
}

Categories: Linux, Wordpress Tags:

OpenSuSe 12.2 install/remove се затваря автоматично

23 февруари, 2013 Няма коментари

При инсталиране на софтуер в OpenSuSe 12.2 след инсталацията пакетният менажер се затваря автоматично.
Лично мен това мен много ме дразни 🙂 За да избегнем това поведение се редактира файла:

/etc/sysconfig/yast2


su
vim /etc/sysconfig/yast2

като се променя реда:

PKGMGR_ACTION_AT_EXIT="close"

трите стойности които приема реда са:

close - автоматично затваря пакетния менажер
summary - след инсталацията на пакет прави обобщение, позволява инсталирането на допълнителни пакети
restart - след инсталация на пакет(и), рестартира пакетният менажер и може да се продължи с инсталирането на нови такива.

Може да промените стойността спрямо вашите предпочитания. Аз съм го променил по този начин:


PKGMGR_ACTION_AT_EXIT="restart"

Categories: Linux, OpenSuse Tags:

OpenSuSe 12.2 alt+f2 не работи или счупен krunner

13 февруари, 2013 Няма коментари

Вчера ми се случи много странен проблем. При натискане на alt+f2, krunner така и не искаше да се стартира. Все едно такава клавишна комбинация на съществуваше. След кратко ровене проблема се реши като преименувах текущият конфиг на krunner.


cd ~/.kde4/share/config
mv krunnerrc krunnerrc-bak
krunner &

Voilà 🙂

Categories: Linux, OpenSuse Tags:

OpenSuSe 12.2 слединсталационни задачки

6 февруари, 2013 Няма коментари

Тук ще опиша услугите, които спирам. Това са услуги на които така и не съм намерил приложение, но или ми пречат или са много ресурсоемки.

1. Спираме akonadi
akonadi се спира така:

vim ~/.config/akonadi/akonadiserverrc

намираме реда:

StartServer=true и го правим на StartServer=false

2. Спираме Nepomuk

Configure Desktop -> Desktop Search -> махат се всички check box-ове. -> Apply

3. Спираме KDE Wallet

Configure Desktop -> Account Details -> KDE Wallet -> маха се check box-a от Enable the KDE Wallet subsystem

4. Забраняваме delta rpms

su
vim /etc/zypp/zypp.conf
махат се коментарите от тези 2 реда:
download.use_deltarpm = false
download.use_deltarpm.always = false

Categories: Linux, OpenSuse Tags:

OpenSuSe 12.2 – VLC

6 януари, 2013 Няма коментари

След инсталация на VLC под openSuSe 12.2. VLC не иска да пуска видеата, и започва да плюе следната грешка:

No suitable decoding module found.
VLC does not support mp4v audio or video format. Unfortunately, you cannot fix it.

Решението е:
zypper install libavutil51-1.0-1.1.x86_64

Categories: Linux, OpenSuse Tags:

OpenSuse 12.1 и php 5.2.17

8 юли, 2012 2 коментара

Компилиране на php 5.2.17.

./configure \
–prefix=/usr/local/php5 \
–with-apxs2=/usr/sbin/apxs2 \
–with-libdir=lib64 \
–enable-bcmath \
–enable-calendar \
–with-curl \
–enable-exif \
–enable-ftp \
–with-gd \
–with-jpeg-dir=/usr/local \
–with-png-dir=/usr \
–with-xpm-dir=/usr/X11R6 \
–with-gettext \
–with-iconv \
–enable-mbstring \
–enable-mbregex \
–with-mcrypt \
–with-mhash \
–enable-magic-quotes \
–with-mysqli \
–with-mysql \
–with-openssl \
–enable-discard-path \
–with-pear \
–enable-safe-mode \
–enable-sockets \
–with-ttf \
–with-freetype-dir=/usr \
–enable-gd-native-ttf \
–enable-wddx \
–with-xmlrpc \
–with-zlib \
–with-imap \
–with-kerberos \
–with-imap-ssl \
–enable-soap

за да не ни плюе с грешки:

zypper in libxml2-devel libcurl-devel libjpeg-devel libpng-devel libXpm-devel freetype-devel libc-client-devel install mhash mhash-devel libmcrypt-devel libtool-ltdl-devel

zypper in xorg-x11-libXpm-devel

много е вероятно ако в configure -то е зададено да се ползва support на imap да се появят следните грешки:

utf8_mime2text() has new signature, but U8T_CANONICAL is missing. This should not happen. Check config.log

Решение:

zypper in libc-client2007e_suse
zypper in imap-devel

configure: error: Kerberos libraries not found

Решение:


zypper in krb5
zypper in krb5-client
zypper in krb5-devel

и най-любимата ми:

checking whether build with IMAP works… no
configure: error: build test failed. Please check the config.log for details.

в config.log има записано нещо подобно на:

/usr/lib/libc-client.so: undefined reference to `pam_end’
/usr/lib/libc-client.so: undefined reference to `pam_authenticate’
/usr/lib/libc-client.so: undefined reference to `pam_setcred’
/usr/lib/libc-client.so: undefined reference to `pam_set_item’
/usr/lib/libc-client.so: undefined reference to `pam_acct_mgmt’
/usr/lib/libc-client.so: undefined reference to `pam_start’
collect2: ld returned 1 exit status
configure: failed program was:
#line 47384 „configure“
#include „confdefs.h“

void mm_log(void){}
void mm_dlog(void){}

Решение:

zypper in pam-devel

Categories: Linux, OpenSuse Tags:

Оправяне на ERROR 2002 (HY000): Can’t connect to local MySQL (CentOS 5)

28 април, 2011 Няма коментари

След инсталиране на MySQL, при изписване в конзола на mysql ни плюе със следното съобщение:

ERROR 2002 (HY000): Can’t connect to local MySQL server through socket ‘/var/lib/mysql/mysql.sock’ (2)

Най-вероятната причина е, че mysql не е стартиран 🙂

Оправя се като се стартира mysqld, по следния начин:

/etc/init.d/mysqld start

След това няма проблем с достъпа до командния промпт на MySQL.

Categories: Linux Tags:

Спиране и управление на SeLinux – CentOS 5

28 април, 2011 Няма коментари

SeLinux се спира по следния начин:
Редактира се файла /etc/selinux/config
като следния ред SELINUX=enforcing се променя да изглежда по този начин SELINUX=disabled
Общо взето от enforcing се задава disabled.
Също така, ако не желаете да редактирате директно config файла, може да ползвате и графичният скрипт:
/usr/bin/system-config-securitylevel-tui
който предлага опростен и ясен графичен интерфейс.

Categories: Linux Tags: